konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy udziału w wysokości 1/3 w nieruchomości położonej przy ul. Isep 6 w Krakowie

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy udziału w wysokości 1/3 w nieruchomości składającej się z działek ewidencyjnych 38/6 i 38/9, położonej przy ul. Isep 6 w Krakowie (KW nr KR1P/00188872/9).
Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny. Celem konkursu ofert jest sprzedaż udziału w wysokości 1/3 w prawie własności do nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej nr 38/6 o powierzchni 0,2672 ha oraz działki ewidencyjnej 38/9 o powierzchni 0,0161 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz mieszkalno – gospodarczym, położonej przy ul. Isep 6 w Krakowie, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00188872/9 zwanego dalej Przedmiotem Sprzedaży.
Cena wywoławcza wynosi 119.248,00 zł (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy dwieście czterdzieści osiem 00/100 złotych) brutto.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony przez PKO BP S.A. nr 88 1020 2906 0000 1002 0396 9979 wadium w wysokości 11.924,80 zł (jedenaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery 80/100 złote) w terminie do dnia 30 października 2019 r. W tytule przelewu należy podać: „wadium, konkurs ofert, VIII GUp 500/17”.
Oferty należy składać do Macieja Knopka – syndyka masy upadłości – Kancelaria Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) w terminie do dnia 30 października 2019 r. do godziny 17:00. Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi – w takim przypadku za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii wpłynie do dnia 30 października 2019 r. do godziny 17:00. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie o formacie mniejszym niż A4, opatrzonej dopiskiem „Oferta na zakup udziału w wysokości 1/3 w nieruchomości w postępowaniu upadłościowym VIII GUp 500/17– NIE OTWIERAĆ”, a ta koperta umieszczona w zamkniętej, również nieprzeźroczystej kopercie formatu A4, zaadresowanej na adres Kancelarii Syndyka.
Oferta powinna zawierać następujące elementy:
 1. dane oferenta tj. imię i nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby, numer telefonu oraz – adres e- mail (jeśli posiada), wskazanie formy prawnej oferenta (jeżeli nie jest nim osoba fizyczna),
 2. wskazanie Przedmiotu sprzedaży, który oferent chce nabyć,
 3. proponowaną cenę nabycia, nie niższą od ceny wywoławczej,
 4. wskazanie rachunku bankowego do zwrotu wadium,
 5. podpis oferenta (zgodnie z zasadami reprezentacji);

Do oferty należy załączyć:
 1. w przypadku przedsiębiorcy – odpis z CEIDG lub odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRS (informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS) albo odpis z innego właściwego rejestru, do którego wpisany jest oferent oraz odpowiednie zgody wymagane przez prawo lub umowę spółki (statut) lub inny akt o charakterze organizacyjnym oferenta albo oświadczenie oferenta, że zgody takie nie są wymagane,
 2. dowód uiszczenia wadium;
 3. oświadczenie oferenta, że:
  – oferent zapoznał się z niniejszym Regulaminem i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
  – oferentowi jest znany stan faktyczny i prawny Przedmiotu Sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że zapoznał się z operatem szacunkowym Przedmiotu Sprzedaży;

 4. w przypadku gdy oferent działa przez pełnomocnika – jest on zobowiązany do dołączenia do oferty dokumentu pełnomocnictwa w oryginale lub uwierzytelnionej kopii o zakresie uprawniającym pełnomocnika do złożenia oferty w niniejszym konkursie. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie konkurs ofert nastąpi w dniu 31 października 2019 r. w Kancelarii Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) o godz. 11:00. Z operatem szacunkowymi można się zapoznać (a także uzyskać dodatkowe informacje, w tym o terminie oględzin lokalu) w Kancelarii Syndyka w Krakowie, ul. Filipa Eisenberga 11/1, po uprzednim kontakcie telefonicznym (12 222 34 98) lub na stronie www.upadlosc.eu.

konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy udziałów w nieruchomościach w Trzebinii

Syndyk masy upadłości

ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy udziału w wysokości 3/40 w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, składającej się z działek ewidencyjnych nr 1268/34 i 2092, położonej przy ul. Kochanowskiego 11 w Trzebini, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KRIC/00000771/7 oraz udziału w wysokości 3/40 w nieruchomości gruntowej położonej w Trzebini, w obrębie 13, na którą składają się działki 409/2 i 412, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KRIC/00005046/1 zwanych łącznie dalej Przedmiotem Sprzedaży
Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny. Cena wywoławcza wynosi kwotę 3 010,00 zł (słownie: trzy tysiące dziesięć złotych i 00/100) dla udziału w wysokości 3/40 w nieruchomości o nr KW KRIC/00005046/1 oraz kwotę 23 787,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem złotych i 00/100) dla udziału w wysokości 3/40 w nieruchomości o nr KW KRIC/00000771/7.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony przez Alior Bank S.A. nr 23 2490 0005 0000 4000 9917 4949 wadium w wysokości 2 679,70 zł (słownie: dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć 07/100 złote) w terminie do dnia 09 sierpnia 2019 r. W tytule przelewu należy podać: „wadium, konkurs ofert, VIII GUp 491/18”.
Oferty należy składać do Macieja Knopka – syndyka masy upadłości – Kancelaria Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) w terminie do dnia 09 sierpnia 2019 r. do godziny 17:00. Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi. – w takim przypadku za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii wpłynie do dnia 09 sierpnia 2019 r. do godziny 17:00.
Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie o formacie mniejszym niż A4, opatrzona dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości w postępowaniu upadłościowym, VIII GUp 491/18”, a ta koperta umieszczona w zamkniętej, również nieprzeźroczystej kopercie formatu A4”, zaadresowanej na adres Syndyka.
  Oferta powinna zawierać następujące elementy:
 1. dane oferenta tj. imię i nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby, numer telefonu oraz – adres e- mail (jeśli posiada), wskazanie formy prawnej oferenta (jeżeli nie jest nim osoba fizyczna);
 2. wskazanie Przedmiotu sprzedaży, który oferent chce nabyć,
 3. proponowaną cenę nabycia, nie niższą od ceny wywoławczej,
 4. wskazanie rachunku bankowego do zwrotu wadium,
 5. podpis oferenta (zgodnie z zasadami reprezentacji);
  Do oferty należy załączyć:
 1. w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – kserokopię dowodu osobistego,
 2. w przypadku przedsiębiorcy – odpis z CEIDG lub odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRS (Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS) albo odpis z innego właściwego rejestru, do którego wpisany jest oferent oraz odpowiednie zgody wymagane przez prawo lub umowę spółki (statut) lub inny akt o charakterze organizacyjnym oferenta albo oświadczenie oferenta, że zgody takie nie są wymagane,
 3. dowód uiszczenia wadium;
 4. oświadczenie oferenta, że:
  • oferent zapoznał się z niniejszym Regulaminem i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
  • oferentowi jest znany stan faktyczny i prawny Przedmiotu Sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że zapoznał się z operatem szacunkowym Przedmiotu Sprzedaży;
 5. w przypadku gdy oferent działa przez pełnomocnika – jest on zobowiązany do dołączenia do oferty dokumentu pełnomocnictwa w oryginale lub uwierzytelnionej kopii o zakresie uprawniającym pełnomocnika do złożenia oferty w niniejszym konkursie. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie konkurs ofert nastąpi w dniu 12 sierpnia 2019 r. w Kancelaria Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) o godz. 12:00.
Z operatem szacunkowymi można się zapoznać (a także uzyskać dodatkowe informacje, w tym o terminie oględzin lokalu) w Kancelarii Syndyka w Krakowie, ul. Filipa Eisenberga 11/1, po uprzednim kontakcie telefonicznym (12 634 52 92) lub na stronie internetowej www.upadlosc.eu.

konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy udziału w wysokości 1/5 w nieruchomości położonej w Januszowicach

Syndyk masy upadłości

ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy udziału w wysokości 1/5 w nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych nr 1/40, 1/41, o łącznej powierzchni 0,2ha, położonej w Januszowicach, gm. Zielonki, w rejonie ulicy Młyńskiej, zabudowanej domkiem letniskowym, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00488402/7.
Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.
Celem konkursu ofert jest sprzedaż -udziału w wysokości 1/5 w nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych nr 1/40, 1/41, o łącznej powierzchni 0,2ha, położonej w Januszowicach, gm. Zielonki, w rejonie ulicy Młyńskiej, zabudowanej domkiem letniskowym, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00488402/7 zwanego dalej Przedmiotem Sprzedaży
Cena wywoławcza wynosi 18 590,00zł (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt 00/100 złote) brutto.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony przez Alior Bank S.A. nr 97 2490 0005 0000 4000 6308 9617 wadium w wysokości 1 859,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt dziewięć 00/100 złote) w terminie do dnia 09 sierpnia 2019 r. W tytule przelewu należy podać: „wadium, konkurs ofert, VIII GUp 211/18”.
Oferty należy składać do Macieja Knopka – syndyka masy upadłości – Kancelaria Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) w terminie do dnia 09 sierpnia 2019 r. do godziny 17:00. Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi. – w takim przypadku za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii wpłynie do dnia 09 sierpnia 2019 r. do godziny 17:00. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie o formacie mniejszym niż A4, opatrzona dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości w postępowaniu upadłościowym, VIII GUp 211/18”, a ta koperta umieszczona w zamkniętej, również nieprzeźroczystej kopercie formatu A4”, zaadresowanej na adres Syndyka.
Oferta powinna zawierać następujące elementy:

 1. dane oferenta tj. imię i nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby, numer telefonu oraz – adres e- mail (jeśli posiada), wskazanie formy prawnej oferenta (jeżeli nie jest nim osoba fizyczna);
 2. wskazanie Przedmiotu sprzedaży, który oferent chce nabyć,
 3. proponowaną cenę nabycia, nie niższą od ceny wywoławczej,
 4. wskazanie rachunku bankowego do zwrotu wadium,
 5. podpis oferenta (zgodnie z zasadami reprezentacji);
  Do oferty należy załączyć:
 6. w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – kserokopię dowodu osobistego,
 7. w przypadku przedsiębiorcy – odpis z CEIDG lub odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRS (Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS) albo odpis z innego właściwego rejestru, do którego wpisany jest oferent oraz odpowiednie zgody wymagane przez prawo lub umowę spółki (statut) lub inny akt o charakterze organizacyjnym oferenta albo oświadczenie oferenta, że zgody takie nie są wymagane,
 8. dowód uiszczenia wadium;
 9. oświadczenie oferenta, że:

 • oferent zapoznał się z niniejszym Regulaminem i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
 • oferentowi jest znany stan faktyczny i prawny Przedmiotu Sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że zapoznał się z operatem szacunkowym Przedmiotu Sprzedaży;
 • w przypadku gdy oferent działa przez pełnomocnika – jest on zobowiązany do dołączenia do oferty dokumentu pełnomocnictwa w oryginale lub uwierzytelnionej kopii o zakresie uprawniającym pełnomocnika do złożenia oferty w niniejszym konkursie.
 • Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie konkurs ofert nastąpi w dniu 12 sierpnia 2019 r. w Kancelaria Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) o godz. 11:00.
Z operatem szacunkowymi można się zapoznać (a także uzyskać dodatkowe informacje, w tym o terminie oględzin lokalu) w Kancelarii Syndyka w Krakowie, ul. Filipa Eisenberga 11/1, po uprzednim kontakcie telefonicznym (12 634 52 92) lub na stronie internetowej https://upadlosc.eu.