konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy udziałów w nieruchomościach w Trzebinii

Syndyk masy upadłości

ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy udziału w wysokości 3/40 w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, składającej się z działek ewidencyjnych nr 1268/34 i 2092, położonej przy ul. Kochanowskiego 11 w Trzebini, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KRIC/00000771/7 oraz udziału w wysokości 3/40 w nieruchomości gruntowej położonej w Trzebini, w obrębie 13, na którą składają się działki 409/2 i 412, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KRIC/00005046/1 zwanych łącznie dalej Przedmiotem Sprzedaży
Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny. Cena wywoławcza wynosi kwotę 3 010,00 zł (słownie: trzy tysiące dziesięć złotych i 00/100) dla udziału w wysokości 3/40 w nieruchomości o nr KW KRIC/00005046/1 oraz kwotę 23 787,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem złotych i 00/100) dla udziału w wysokości 3/40 w nieruchomości o nr KW KRIC/00000771/7.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony przez Alior Bank S.A. nr 23 2490 0005 0000 4000 9917 4949 wadium w wysokości 2 679,70 zł (słownie: dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć 07/100 złote) w terminie do dnia 09 sierpnia 2019 r. W tytule przelewu należy podać: „wadium, konkurs ofert, VIII GUp 491/18”.
Oferty należy składać do Macieja Knopka – syndyka masy upadłości – Kancelaria Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) w terminie do dnia 09 sierpnia 2019 r. do godziny 17:00. Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi. – w takim przypadku za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii wpłynie do dnia 09 sierpnia 2019 r. do godziny 17:00.
Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie o formacie mniejszym niż A4, opatrzona dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości w postępowaniu upadłościowym, VIII GUp 491/18”, a ta koperta umieszczona w zamkniętej, również nieprzeźroczystej kopercie formatu A4”, zaadresowanej na adres Syndyka.
  Oferta powinna zawierać następujące elementy:
 1. dane oferenta tj. imię i nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby, numer telefonu oraz – adres e- mail (jeśli posiada), wskazanie formy prawnej oferenta (jeżeli nie jest nim osoba fizyczna);
 2. wskazanie Przedmiotu sprzedaży, który oferent chce nabyć,
 3. proponowaną cenę nabycia, nie niższą od ceny wywoławczej,
 4. wskazanie rachunku bankowego do zwrotu wadium,
 5. podpis oferenta (zgodnie z zasadami reprezentacji);
  Do oferty należy załączyć:
 1. w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – kserokopię dowodu osobistego,
 2. w przypadku przedsiębiorcy – odpis z CEIDG lub odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRS (Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS) albo odpis z innego właściwego rejestru, do którego wpisany jest oferent oraz odpowiednie zgody wymagane przez prawo lub umowę spółki (statut) lub inny akt o charakterze organizacyjnym oferenta albo oświadczenie oferenta, że zgody takie nie są wymagane,
 3. dowód uiszczenia wadium;
 4. oświadczenie oferenta, że:
  • oferent zapoznał się z niniejszym Regulaminem i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
  • oferentowi jest znany stan faktyczny i prawny Przedmiotu Sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że zapoznał się z operatem szacunkowym Przedmiotu Sprzedaży;
 5. w przypadku gdy oferent działa przez pełnomocnika – jest on zobowiązany do dołączenia do oferty dokumentu pełnomocnictwa w oryginale lub uwierzytelnionej kopii o zakresie uprawniającym pełnomocnika do złożenia oferty w niniejszym konkursie. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie konkurs ofert nastąpi w dniu 12 sierpnia 2019 r. w Kancelaria Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) o godz. 12:00.
Z operatem szacunkowymi można się zapoznać (a także uzyskać dodatkowe informacje, w tym o terminie oględzin lokalu) w Kancelarii Syndyka w Krakowie, ul. Filipa Eisenberga 11/1, po uprzednim kontakcie telefonicznym (12 634 52 92) lub na stronie internetowej www.upadlosc.eu.

konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy udziału w wysokości 1/5 w nieruchomości położonej w Januszowicach

Syndyk masy upadłości

ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy udziału w wysokości 1/5 w nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych nr 1/40, 1/41, o łącznej powierzchni 0,2ha, położonej w Januszowicach, gm. Zielonki, w rejonie ulicy Młyńskiej, zabudowanej domkiem letniskowym, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00488402/7.
Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.
Celem konkursu ofert jest sprzedaż -udziału w wysokości 1/5 w nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych nr 1/40, 1/41, o łącznej powierzchni 0,2ha, położonej w Januszowicach, gm. Zielonki, w rejonie ulicy Młyńskiej, zabudowanej domkiem letniskowym, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00488402/7 zwanego dalej Przedmiotem Sprzedaży
Cena wywoławcza wynosi 18 590,00zł (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt 00/100 złote) brutto.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony przez Alior Bank S.A. nr 97 2490 0005 0000 4000 6308 9617 wadium w wysokości 1 859,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt dziewięć 00/100 złote) w terminie do dnia 09 sierpnia 2019 r. W tytule przelewu należy podać: „wadium, konkurs ofert, VIII GUp 211/18”.
Oferty należy składać do Macieja Knopka – syndyka masy upadłości – Kancelaria Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) w terminie do dnia 09 sierpnia 2019 r. do godziny 17:00. Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi. – w takim przypadku za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii wpłynie do dnia 09 sierpnia 2019 r. do godziny 17:00. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie o formacie mniejszym niż A4, opatrzona dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości w postępowaniu upadłościowym, VIII GUp 211/18”, a ta koperta umieszczona w zamkniętej, również nieprzeźroczystej kopercie formatu A4”, zaadresowanej na adres Syndyka.
Oferta powinna zawierać następujące elementy:

 1. dane oferenta tj. imię i nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby, numer telefonu oraz – adres e- mail (jeśli posiada), wskazanie formy prawnej oferenta (jeżeli nie jest nim osoba fizyczna);
 2. wskazanie Przedmiotu sprzedaży, który oferent chce nabyć,
 3. proponowaną cenę nabycia, nie niższą od ceny wywoławczej,
 4. wskazanie rachunku bankowego do zwrotu wadium,
 5. podpis oferenta (zgodnie z zasadami reprezentacji);
  Do oferty należy załączyć:
 6. w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – kserokopię dowodu osobistego,
 7. w przypadku przedsiębiorcy – odpis z CEIDG lub odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRS (Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS) albo odpis z innego właściwego rejestru, do którego wpisany jest oferent oraz odpowiednie zgody wymagane przez prawo lub umowę spółki (statut) lub inny akt o charakterze organizacyjnym oferenta albo oświadczenie oferenta, że zgody takie nie są wymagane,
 8. dowód uiszczenia wadium;
 9. oświadczenie oferenta, że:

 • oferent zapoznał się z niniejszym Regulaminem i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
 • oferentowi jest znany stan faktyczny i prawny Przedmiotu Sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że zapoznał się z operatem szacunkowym Przedmiotu Sprzedaży;
 • w przypadku gdy oferent działa przez pełnomocnika – jest on zobowiązany do dołączenia do oferty dokumentu pełnomocnictwa w oryginale lub uwierzytelnionej kopii o zakresie uprawniającym pełnomocnika do złożenia oferty w niniejszym konkursie.
 • Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie konkurs ofert nastąpi w dniu 12 sierpnia 2019 r. w Kancelaria Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) o godz. 11:00.
Z operatem szacunkowymi można się zapoznać (a także uzyskać dodatkowe informacje, w tym o terminie oględzin lokalu) w Kancelarii Syndyka w Krakowie, ul. Filipa Eisenberga 11/1, po uprzednim kontakcie telefonicznym (12 634 52 92) lub na stronie internetowej https://upadlosc.eu.